Wracam wkrótce!

Te zega­ry odli­cza­ją już czas do star­tu nowej odsło­ny mojej stro­ny.

Tym­cza­sem zapra­szam na stro­nę moje­go pro­jek­tu www.kobietaztlumu.pl.
Napi­sa­łam książ­kę o crowd­fun­din­gu, któ­rą wyda­ję oczy­wi­ście finan­su­jąc ją spo­łecz­no­ścio­wo! 

A tu do zoba­cze­nia po zmia­nach, 
Aga Pło­ska

Przewiń do góry