Regulamin sklepu internetowego www.agaploska.com

Data publikacji 10.08.2020

Sprzedaż  produktów  elektronicznych  za  pośrednictwem sklepu internetowego www.agaploska,com realizuje Agnieszka Płoska, z siedzibą w Gdańsku, ul. Jaśkowa Dolina 11A/​1A, 80 – 252 Gdańsk, NIP: 5862197670, REGON: 364201883

Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e‑mail hello@agaploska.com .

 • 1 Definicje 

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 2. Konsument – osoba  fizyczna, dokonująca  zakupu w  zakresie  niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 kodeksu cywilnego)
 3. Operator Płatności: 
  1. serwis tpay.com, którego właścicielem jest Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, plac Andersa 3, 17 piętro, 61 – 894 Poznań, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy  Poznań –Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  numerem  KRS  0000412357,  numer  NIP 7773061579, REGON 300878437, kapitał zakładowy 4 798 500,00 PLN (wpłacony w całości), 
  2. serwis PayPal www.paypal.com Firma PayPal Inc. jest firmą macierzystą firmy PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. Jej siedziba znajduje się w Stanach Zjednoczonych, w stanie Kalifornia.
  3. serwis Stripe, którego właścicielem jest Stripe Inc www.stripe.com 
 4. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod  adresem www.agaploska.com/regulamin 
 5. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem www.agaploska.com 
 6. Sprzedawca – Agnieszka Płoska, z siedzibą w Gdańsku, ul. Jaśkowa Dolina 11A/​1A, 80 – 252 Gdańsk, NIP: 5862197670, REGON: 364201883.
 7. Adres pocztowy – imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.
 8. Adres reklamacyjny: Agnieszka Płoska, ul. Jaśkowa Dolina 11A/​1A, 80 – 252 Gdańsk, hello@agaploska.com 
 9. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.
 10. Dane wrażliwe – są to dane osobowe zawierające informacje o pochodzeniu rasowym lub etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub filozoficznych, przynależności wyznaniowej, partyjnej lub związkowej, jak również dane o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach, życiu seksualnym, skazaniach, orzeczeniach o ukaraniu i mandatach karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.
 11. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw www.agaploska.com/cennik-dostaw
 12. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
 13. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.
 14. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego. 
 15. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod adresem www.agaploska.com/metody-platnosci
 16. Podmiot uprawniony – podmiot uprawniony do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 roku z późniejszymi zmianami.
 17. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
 18. Polityka prywatności – zasady przetwarzania przez Administratora Danych Osobowych danych osobowych Kupujących, prawa Kupujących i obowiązki Administratora Danych, która znajduje się pod adresem: www.agaploska.com/polityka-prywatnosci 
 19. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/​jednostka).
 20. Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.
 21. Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.
 22. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/​46/​WE
 23. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.
 24. Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.
 25. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.
 • 2 Postanowienia wstępne
 1. Za pośrednictwem Sklepu,  Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów materialnych i produktów elektronicznych, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną zgodnie z § 3 Regulaminu.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego.
 3. Do  dokonania  zakupu  za  pośrednictwem Sklepu nie  jest  konieczne  spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są: 
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa,
  4. posiadanie aktywnego adresu e‑mail.
 4. Do  korzystania  z  produktu  elektronicznego  konieczne  jest  spełnienie  następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa,
  4. standardowa przeglądarka plików .pdf (np. AdobeReader),
  5. posiadanie aktywnego adresu e‑mail.
 5. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem. 
 6. Zakazane  jest  dostarczanie  przez  Kupującego  treści  o  charakterze  bezprawnym,  w szczególności  poprzez  przesyłanie  takich  treści  w  ramach  formularzy  dostępnych  w Sklepie.
 7. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto i są podane w polskich złotych.
 8. Na ostateczna cenę zamówienia składa się cena za produkt oraz koszt dostawy wskazane na stronach Sklepu.
 • 3 Usługi świadczone drogą elektroniczną
 1. Za  pośrednictwem  Sklepu,  Sprzedawca  świadczy  na  rzecz  Kupującego  usługę  drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą: 
  1. umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci produktów elektronicznych dostępnych w Sklepie.
  2. umowy o dostarczenie produktów materialnych dostępnych w Sklepie.
 2. Zawarcie  umowy  możliwe  jest  bez  posiadania  konta  w  Sklepie.  Procedura  zawarcia umowy opisana jest szczegółowo w § 5 Regulaminu.
 3. Odpłatne są umowy o  dostarczenie  treści  cyfrowych lub  produktów  materialnych zawierane za pośrednictwem Sklepu.
 • 4 Rodzaje usług świadczonych przez Operatora
 1. Administrator umożliwia Kupującym, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności:
 1. dostęp do Materiałów umieszczonych na stronie,
 2. zakup produktów materialnych, elektronicznych oraz usług,
 3. komentowanie,
 4. otrzymywanie newslettera.
 • 5 Prawa własności intelektualnej
 1. Sprzedawca  poucza  niniejszym  Kupującego,  że  produkty materialne i elektroniczne dostępne w Sklepie stanowią utwory  w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie  autorskim  i  prawach  pokrewnych,  do  których  prawa  autorskie  przysługują Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca  poucza  niniejszym  Kupującego,  że  dalsze  rozpowszechnianie  produktów elektronicznych  przez  Kupującego  bez  zgody  Sprzedawcy  stanowi  naruszenie  praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do produktów elektronicznych i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 • 6 Zawieranie umowy
 1. W   celu   zakupu   produktu materialnego   lub elektronicznego,  Kupujący musi podjąć następujące kroki:
  1. dodać produkt (produkty) do koszyka, klikając w przycisk “Kupuję”,
  2. z widoku koszyka, kliknąć w przycisk „Zamawiam”,
  3. wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybierając sposób płatności;
  4. zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,
  5. kliknąć w przycisk „Zamawiam i płacę”.
 2. Po kliknięciu w przycisk „Zamawiam i  płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za wybrane produkty. 
 3. Po  skutecznym  dokonaniu  płatności,  Kupujący  zostanie  przeniesiony na  Stronę  z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą uważa się:
  1. umowę  o  dostarczenie  treści  cyfrowych  w  postaci  wybranych  produktów elektronicznych,
  2. umowę o dostarczenie produktów materialnych.
 4. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e‑mail  podany  w  formularzu zamówienia.
 • 7 Dostawa
 1. Dostawa zakupionego produktu elektronicznego nastąpi natychmiast po zaksięgowaniu płatności poprzez wysyłkę na adres e‑mail podany  w  formularzu  zamówienia  linku  pozwalającego  na  ściągnięcie  produktu elektronicznego. 
 2. Wysyłka zakupionego produktu materialnego nastąpi do 2 – 4 dni roboczych od zaksięgowania płatności. 
  1. Produkty materialne dostarczane będą za pośrednictwem sieci paczkomatów INPOST InPost sp. z o.o., EQUAL BUSINESS PARK Budynek B, ul. Wielicka 28, 30 – 552 Kraków, NIP 6793108059 lub DHL Parcel www.dhlparcel.com.pl (DHL Parcel Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Osmańskiej 2 (02−823 Warszawa), 
  2. Sposób dostawy Kupujący wybiera sam podczas składania zamówienia. 
  3. Istnieje możliwość odbioru osobistego (na terenie Trójmiasta) zakupionego produktu materialnego. W tym celu kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedającym hello@agaploska.com i ustalić szczegóły. 
 3. Realizacja wykupionych godzin konsultacji lub warsztatów odbywać się będzie w terminie ustalanym indywidualnie.
 • 8 Odstąpienie Konsumenta od umowy
 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pisma wysłanego pocztą lub pocztą elektroniczną.
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 
 4. W  przypadku  odstąpienia  od  umowy,  Sprzedawca zwraca  Konsumentowi  wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. 
 • 9 Odpowiedzialność za wady
 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści. 
 4. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną. 
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona. 
 • 10 Komentarze Użytkowników
 1. Każdy Kupujący może umieścić w Serwisie pod zamieszczonym w nim Materiałem komentarz.
 2. Aby dodać komentarz do danego Materiału Użytkownik wpisuje treść komentarza w polu znajdującym się pod Materiałem.
 3. System komentarzy wspiera aplikacja DISQUIS. 
 • 11 Newsletter
 1. Każdy Użytkownik serwisu, jeżeli wyrazi zgodę, otrzymuje od Administratora Newsletter. 
 2. Każdy Kupujący, jeżeli wyrazi na to zgodę, otrzymuje od Administratora Newsletter. 
 3. Newsletter wysyłany jest na adres poczty elektronicznej (email) wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji lub za pomocą oddzielnego formularza, w formie wiadomości elektronicznej (email). 
 4. Newsletter wysyłany jest z adresu Aga Płoska | Kobieta z Tłumu aga@kobietaztlumu.pl  
 5. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera.
 6. Mailing wysyłany jest poprzez system MailerLite.
 • 12 Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały  w  polityce  prywatności  i  plików  cookies dostępnej  pod  adresem www.agaploska.com/polityka-prywatnosci 

 • 13 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1.Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
2.Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
a)zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
b)zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
c)skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
3.Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
4.Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 • 14 Postanowienia końcowe
 1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy zamówieniu e‑mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
 3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin (www.agaploska.com/regulamin). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się̨ odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR lub dokonując wyboru dowolnego podmiotu uprawnionego spośród znajdujących się w rejestrze UOKiK. Sprzedający oświadcza zamiar i wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu konsumenckiego. 
 5. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.
Przewiń do góry

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.